Публикуване на Подробен устройствен план, одобрен със Заповед №РД-34-111/19.04.2017г. на Областния управител на Област Кюстендил

 

Печат