Open menu

Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Областен обществен съвет

за превенция и противодействие на корупцията град Кюстендил

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този Правилник урежда реда, устройството, функциите и организацията на работа с Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията град Кюстендил в област с административен център град Кюстендил наричан за краткост ООСППК.

Чл. 2.     /1/ ООСППК се създава на основание Решение № 77 от 11.02.2002 г. във връзка с Националната стратегия за противодействие с корупцията и указанията на Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет.

                /2/ ООСППК е обществен орган към Областния управител на Кюстендилска област за организиране, координиране и контрол по изпълнението на националната стратегия за борба с корупцията.

                /3/ Основна цел на ООСППК е мобилизиране на представители на местния бизнес, неправителствени организации, средства за масово осведомяване и органите на държавата и местната администрация за гарантиране на прозрачност и публичност на административно-управленските процеси, за упражняване на граждански контрол и мотивиране на предприемачеството чрез създаване на антикорупционен климат и условия на честна конкуренция в област Кюстендил.

                /4/ Председател на Обществения съвет е Областния управител.

                /5/ В състава на ООСППК се включват представители на:

1. Областна администрация;

2. Представители на регионалните структури на изпълнителната власт и служители определени от Министерството на правосъдието;

3. Представители на съдебната власт;

4. Неправителствени организации;

5. Средства за масова информация;

6. Отраслови и браншови организации;

7. Стопанска сфера и частния бизнес;

8. Местно самоуправление.

Чл. 3. ООСППК е отворен за участие към всички национални, регионални и местни организации и сдружения, имащи активност на територията на област с административен център – Кюстендил.

Чл. 4. /1/ В заседанията на ООСППК участват членове на съвета. Членовете на ООСППК се избират с обикновено мнозинство при присъстващите на учредителното събрание. В заседанията на ООСППК не могат да участват упълномощени от членовете на Съвета представители.

                /2/ Членовете на ООСППК не получават възнаграждение за участието си в заседанията.

                /3/ При обсъждане на определени въпроси, по решение на ООСППК, могат да бъдат привлечени за участие в заседания и други специалисти и експерти;

                /4/ За изпълнение на целите и задачите си ООСППК ползва човешкия, експертен и материален ресурс на членуващите в него организации.

                /5/ Организационно-техническо обслужване на ООСППК се осигурява от Областна администрация – Кюстендил.

РАЗДЕЛ II

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Чл. 5. ООСППК:

                /1/ Анализира и изследва състоянието на проблемите, пораждащи корупционна среда;

                /2/ Анализира и обобщава постъпилата информация за предприетите мерки и действия от съответните компетентни органи на държавата и местната власт срещу появи на корупция;

                /3/ Оценява ефективността на предприетите организационно-управленски действия за борба с корупцията от органите на държавната и местна власт на територията на област Кюстендил;

                /4/ Прави предложения за приемане на адекватни мерки и дава конкретни препоръки за корекции и допълване на антикорупционните програми на държавните и местните органи на властта в област Кюстендил;

                /5/ Осъществява пряко наблюдение, координация и контрол върху работата на държавните институции по сигнали за корупция в област Кюстендил;

                /6/ Съобразява дейността си с указанията на Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет, както и на приоритетите и ефективната превенция и противодействие на корупцията за почтено и прозрачно управление;

                /7/ Разглежда постъпили жалби и сигнали за корупция с обществена значимост;

                /8/ Препраща сигнали и жалби на съответните държавни и местни органи на властта, които са кръга на техните компетенции;

                /9/ Изготвя доклади, както и годишен отчетен доклад с анализ и препоръки за подобряване работата на държавните органи по противодействие на корупцията;

                /10/ Прави предложения до Комисия по превенция и противодействие на корупцията;

                /11/ Осигурява условия за упражнение на граждански контрол над дейността на държавните местни органи на властта, за прозрачност и публичност на административно-управленските процеси, за насърчаване на частната конкуренция и равнопоставеност на бизнеса.

РАЗДЕЛ III

ПРИНЦИПИ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Дейността на ООСППК се основава на принципите на:

                /1/ Доброволност на участието;

                /2/ Равнопоставеност;

                /3/ Прозрачност;

                /4/ Законност.

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА

Чл. 7. /1/ Заседанията на ООСППК се провеждат веднъж на три месеца. При необходимост могат да се провеждат извънредни заседания.

                /2/ Заседанията на ООСППК се организират, свикват и насрочват от Председателя й, който определя дневния ред и материалите за обсъждане.

                /3/ Дейността на Председателя на ООСППК се подпомага от Заместник председател и Секретар. Заместник председателят и Секретарят на ООСППК се избират с обикновено мнозинство от членовете на Съвета.

                /4/ Поканата с дневния ред и материалите за заседанията се подготвят от Секретаря и се изпращат на членовете на ООСППК не по-късно от 5 дни преди датата на заседанието.

                /5/ По решение на ООСППК се създават работни групи за обсъждане и решаване на основни въпроси, свързани с противодействие на корупцията.

Чл. 8. /1/ Заседанията на ООСППК се ръководят от Председателя, а в случаите на неговото отсъствие от заместник председателя.

                /2/ Заседанията на ООСППК са редовни, ако в тях участват повече от половината му членове.

                /3/ С решение на ООСППК на заседанията могат да присъстват и други лица – представители на институции и организации, които са внесли материали за обсъждане или имат пряко отношение към тях.

                /4/ решенията на ООСППК се приемат с явно гласуване и с мнозинство от повече от половината присъстващи членове.

                /5/ За всяко заседание на ООСППК се съставя протокол, който ще се подписва от Председателя и Секретаря. Към протокола се прилагат документи, разгледани на заседанието, както и приетите решения. Всички писмени материали се съхраняват от Секретаря на ООСППК.

                /6/ ООСППК отчита дейността си годишно.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

& 1. Настоящият Правилник може да бъде изменен и допълнен по предложение на ООСППК.

& 2. Този Правилник се изготвя и приема на основание прието Решение на МС, в съответствие с националната стратегия за противодействие на корупцията и Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията.

& 3. Правилникът влиза в сила от деня на приемането му.

Правилникът е приет с Решение № 3 от Протокол № 11 – 02.12.2011 година, на заседание на ООСППК.

Печат