Open menu

ЗАПОВЕД № РД-20-79/03.04.2018Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Печат