Open menu

ЗАПОВЕД № ДС-11-72/27.03.2018Г. НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТ- ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Дата на публикуване: 28.03.2018г.

Печат