ОП-АОКН 2016 02 02.09.2016

 

Обществена поръчка ОП-АОКН 2016 02 02.09.2016

Изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землищата на територията на общините Кюстендили Дупница,  обособени в 2(две) позиции.

 

No

Тип

Име на документа

Дата на публикуване

1

Обява

ОБЯВА ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП НОМЕР НА ОБЯВАТА: 31-00-9

02.09.2016г.

2

Документация

Документация за участие в процедура

02.09.2016г.

3

Приложение №1

Оферта

02.09.2016г.

4

Приложение №2

Съгласие подизпълнител

02.09.2016г.

5

Приложение №3

Ценова оферта

02.09.2016г.

6

Приложение №4

Гаранция

02.09.2016г.

7

Приложение №5

Декларация за запознаване с условията

02.09.2016г.

8

Приложение №6

Декларация за участие на подизпълнител

02.09.2016г.

9

Приложение №7

Декларация от подизпълнител за запознаване с условията

02.09.2016г.

10

Приложение №8

Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП

02.09.2016г.

11

Приложение №9

Декларация по чл.97, ал.6 от ППЗОП

02.09.2016г.

12

Приложение №10

Проект на договор

02.09.2016г.

13

Спецификация

Техническа спецификация

02.09.2016г.

14

Задание

Техническо задание Буново

02.09.2016г.

15

Задание

Техническо задание Делян

02.09.2016г.

16

Задание

Техническо задание Търсино

02.09.2016г.

17

Протокол

Протокол №РД-18-143

20.09.2016г.

18

Договор

Договор за услуга №АС-12-24

30.09.2016г.

 

Договор за услуга №АС-12-24/30.09.2016г

on .

Договор за услуга №АС-12-24/30.09.2016г., ведно с приложенията към него, относно процедура, инициирана с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП /Глава 26 от ЗОП/, за възлагане на услуга спредметИзработване на помощен план и план на новообразуваните имоти и регистри към тях в графичен и цифров вид на земите, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за териториите по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за землищата на територията на общините Кюстендил и Дупница, обособени в 2 (две) позиции: обособена позиция №1: община Кюстендил; обособена позиция №2: община Дупница.

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА №АС-12-24/30.09.2016г. 

Техническа спецификация

Техническо задание Буново

Техническо задание Делян

Техническо задание Търсино

Дата на публикуване: 30.09.2016г.

Протокол №РД-18-143/20.09.2016г.

on .

Протокол №РД-18-143/20.09.2016г.

Дата на публикуване: 20.09.2016г.

 

Печат