Open menu

Заседание на Областния съвет за развитие на област Кюстендил

       

В Областна администрация Кюстендил се проведе заседание на Областния съвет за развитие, което бе открито и председателствано от зам.-областния управител Радослава Чеканска.

Присъстваха зам.-областният управител Райчо Цветин, главният секретар на Областна администрация Кюстендил Гергана Михайлова, кметовете на Общините Сапарева баня, Бобов дол и Невестино – Калин Гелев, Елза Величкова и Димитър Стаменков, представители на общините Кюстендил, Трекляно, Кочериново, Бобошево, Дупница и Рила, както и ръководителите и директорите на  РУО Кюстендил, РС на КНСБ, КТПП, Стопанска камара Кюстендил и Торготерм АД.

По време на заседанието членовете на Областния съвет за развитие се запознаха с изготвената Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в област Кюстендил (2018 – 2019). Тя се подготвя на базата на Общинските стратегии за личностно развитие на децата и учениците, които се приемат от Общински съвет за период от 2 години. Основните акценти в стратегията бяха представени от Стефан Петров – управител на дружеството, изготвило доклада. По думите му стана ясно, че в съдържанието на документа се вземат предвид обобщен Анализ на състоянието и потребностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Кюстендил, предизвикателствата, стратегическите цели и дейности в областта на подкрепата за личностно развитие и източници на финансиране. Присъстващите бяха запознати и с механизмите за управление, мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическия документ. 

В дневния ред на заседанието бе заложено и обсъждането и одобряването на Междинния доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие 2014 – 2020 г. „Област Кюстендил е една от малкото, които към настоящия момент имат готов, разработен междинен доклад“, подчерта Стефан Петров. Въпреки това, той наблегна на препоръката да се подобри дисциплината по отчитане напредъка по изпълнение на Областния план за развитие от страна на общините в областта, и върху задължителните и регулярни отчети за резултатите от работата на общинско равнище, което поставя пред обективна невъзможност областната администрация да отчита и координира цялостното изпълнение на стратегията.  

Присъстващите приеха с пълно мнозинство и обсъжданите препоръки, свързани с актуализацията на документа. Част от тях са свързани с допълване на социално-икономическия анализ с анализ на „административен капацитет, междуинституционална координация и съгласуваност на политиките“, както и включване на две нови точки - мерки и средства за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа и насоки и мерки за развитие на териториалното сътрудничество.

„Времевия обхват в междинната оценка включва данни от 2014 година и 2016 година и изисква задължителна актуализация, поради промените в националното законодателство и приетата Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.“, заключи зам.-областният управител и зам.-председател на Областния съвет за развитие Радослава Чеканска.

rsz ОСР1

rsz ОСР3

rsz ОСР4

Печат