В Областна администрация Кюстендил се проведе информационна среща по проблемите с наводненията

В Областна администрация Кюстендил се проведе втората среща от обучителната и информационна кампания по проблемите, свързана с наводненията, организирана от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

„Приветствам тази среща и се надявам, че в резултат на днешната информационна кампания, координацията и взаимодействието между институциите ще бъдат засилени в името на живота и здравето на съгражданите ни, за които всички ние носим отговорност“, това каза заместник-областният управител на област Кюстендил Радослава Чеканска в своето приветствие към организаторите и участниците.

В срещата участие взеха още и заместник-областният управител на област Кюстендил Райчо Цветин, както и експерти от Областна администрация Кюстендил. Събитието бе открито от инж. Радослав Георгиев, директор на БД „ЗБР“. Участие взеха и представители на РИОСВ, РЗИ, БПЗН, БЧК, ДАМТН и общинските администрации.

Основен акцент бе изпълнението на мерките в Плана за управление на риска от наводнения за Западнобеломорски район за първия планов период 2016 – 2021 г. и актуализацията на втория цикъл.

Експертите от отдел „Планове“ в БДЗБР представиха мерките в териториалния обхват на областите Кюстендил и Перник, както за отделните райони със значителен потенциален риск от наводнения, така и за целия район за басейново управление.

Дискутирани бяха стъпки за актуализацията на Предварителната оценка на риска от наводнения, включващи актуализация на методологията и отчитането на въздействието на изменението на климата.  Засегнати бяха начините за събиране на информация и отчитане на тяхното изпълнение.

Присъстващите се запознаха с възможности за кандидатстване за финансиране на мерки по ОП „Околна среда“, по Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“.

rsz dscn7172

Печат