Open menu

Постоянната Комисия по заетост към Областния съвет за развитие заседава в Областна администрация – Кюстендил

В сградата на Областна администрация – Кюстендил се проведе заседание на постоянната Комисия по заетост към Областния съвет за развитие – Кюстендил. Поводът бе предложението на РИО – Кюстендил за държавния план-прием в област Кюстендил за учебната 2016/2017 година.

Събитието бе открито от зам.-областния управител Радослава Чеканска, която приветства всички присъстващи членове на първото за 2016 година заседание на Комисията. На срещата присъстваха Главният секретар на Областна администрация Гергана Михайлова, началникът на РИО – Кюстендил Радостина Новакова, ст. експерт по професионално образование Силвия Тонева, директори на професионалните гимназии, спортни и специализирани училища в област Кюстендил и представители на общините. Срещата уважиха и директорът на Дирекция „Бюро по труда“ – Кюстендил Юлияна Хаджиева, директорът на Дирекция „Инспекция по труда“ – Кюстендил Валентин Златински, както и директорът на РД „Социално подпомагане“ – Кюстендил Светослава Макенджиева.

След приветствието думата бе дадена на ст. експерт Силвия Тонева, която представи предложението за план-приема и увери, че то е съобразено с потребностите от подготовка на кадри за приоритетни в плановете за икономическо развитие на област Кюстендил професионални направления. „Държавният план прием за област Кюстендил през учебната 2016/2017 година  е изготвен на базата на постъпили в РИО предложения от директори на училищата от общините Кюстендил, Дупница, Сапарева баня, Бобов дол и Кочериново и са съгласувани с кметовете на съответните общини. „Бюрото по труда“ – Кюстендил и „Бюро по труда“ – Дупница предостави писмена информация за необходимите специалисти със средно образование, от които има трайна потребност в областта“ – каза Силвия Тонева.

В предложението за държавния план-прием са включени 6 нови професии, които са заявени от директорите за изучаване за първи път през учебната 2016/2017 година в училищата: „Офис – мениджър“ в специалност „Бизнес администрация“, „Оперативен счетоводител“ в специалност „Оперативно счетоводство“, „Техник – лесовъд“ в специалност „Горско и ловно стопанство“, „Монтьор на транспортна техника“ в специалност „Автотранспортна техника“, „Аниматор в туризма“ в специалност „Туристическа анимация“, „Изпълнител на термални процедури“ в специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други центрове“.

В изготвения план-прием са включени и предложенията на директорите за 24 паралелки (14 профилирани и 10 професионални) с прием след завършен 7-ми клас с интензивно изучаване на чужд език и 17 паралелки след завършено основно образование (3 профилирани и 14 професионални) в дневна форма на обучение.

За обучението на ученици със специални образователни потребности, които  са завършили 8-ми клас, но не са усвоили държавните образователни изисквания за основно образование са предложени 2 паралелки по професия „Шивач“, специалност „Шивачество“ в ПГЛП – гр. Кюстендил и в ПГ по облекло и стопанско управление – гр. Дупница.

С оглед обхващането на отпадналите ученици от системата на професионалното и общо образование и подобряване на пригодността им на заетост, за навършилите 16 годишна възраст се предлагат 1 професионална паралелка и 2 непрофесионални паралелки във вечерна форма на обучение, и 2 професионални паралелки в задочна форма на обучение.

За прием на професионално образование и обучение на лица, лишени от свобода в СОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Бобов дол са предложени 2 паралелки.

Началникът на РИО – Кюстендил Радостина Новакова поясни, че в таблицата за държавния план-прием са предложени общо 50 паралелки – дневна форма на обучение – 45 паралелки, вечерна форма на обучение – 3 паралелки и задочна форма на обучение – 2 паралелки. Спортно училище „В. Левски“ гр. Кюстендил пък предлага за прием 3 паралелки – по една профилирана с прием сред завършен 4, 5 или 7 клас.

В обобщение, на срещата бе представена и презентация, изготвена от Радостина Новакова, отразяваща тенденциите и статистиката в реализираните и нереализираните паралелки на всяко училище.

Държавният план-прием бе приет с явно гласуване при пълно мнозинство.

 

Печат