Open menu

Започва изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по параграф 4 от ЗСПЗЗ в землищата на с. Драговищица, общ. Кюстендил и с. Тополница, общ. Дупница

Сключен е договор между Областна администрация – Кюстендил и  „Геомера“ ЕООД – град София, съгласно който започва изработването на помощен план и план на ноообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани в територии по параграф 4 от Предходните заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Изработването на плановете се отнася за землищата на с. Драговищица, общ. Кюстендил и с. Тополница, община Дупница.

Собствениците и ползвателите на имоти са длъжни да посочат на фирмата изпълнител границите на същите, да осигурят достъп за геодезически измервания, както и за поставяне на геодезични знаци, да предоставят документи за собственост или ползване, както и данни за собствениците или ползвателите.

Изпълнителят предвижда, анкетирането на собствениците и ползвателите да започне от 21 август 2017 г., като графикът за замерванията, е оповестен в кметството на съответното землище и общината, както и на информационното табло и сайтът на Областна администрация – Кюстендил.

Графикът може да изглеглите и директно от следните линкове:

Печат