Open menu

Виктор Томов Янев – от 10.05.2017 г.

Viktor YanevОбластен управител Област Кюстендил

Роден на 25.08.1963 г.

Има магистърска специалност „Спортен мениджмънт", НСА гр. София и магистърска специалност физическа култура, с квалификация "учител по физическо възпитание", "треньор по футбол" - ВИФ "Георги Димитров" гр. София.

През 2008-2009 година специализира „Европейска административна практика и „Управление на администрацията“ в Югозападен университет „Неофит Рилски“, град Благоевград.

През 1990 – 1994 година работи като учител по физическо възпитание в периода 1994 - 1998 г. става помощник директор по учебно-възпитателна дейност в ОУ "Даскал Димитрий" гр. Кюстендил.

През 1998 - 2000 г. е  Помощник  Директор по учебно-възпитателна дейност в СОУ със спортен профил "Васил Левски" гр. Кюстендил.

През  2000-2008 г.  заема длъжността ст. експерт по физическо възпитание в Регионален инспекторат по образование гр. Кюстендил. 

В периода 2008 до месец март 2009 работи като Директор Дирекция "Хуманитарни дейности" в Община Кюстендил.

През 2009-2014 година е избран за заместник кмет "Хуманитарни дейности" в Община Кюстендил. Основен приоритет в работата му е създаване на социални услуги в среда близка до семейната за деца с увреждания

От 27.11.2014 г. до 08.02.2017 г. заема поста Областен управител на Област с административен център Кюстендил. 

 

Ръководител проект: 

- „Създаване на социални услуги в среда близка до  семейната за деца с увреждания в Община Кюстендил“-ОП „Развитие на човешките ресурси“

- „Оптимизиране на структурите на Общинска администрация Кюстендил и Общинска администрация Невестино“ - ОП „Административен капацитет“

- „Общинска ученическа спортна олимпиада“ – ОП „Развитие на човешките ресурси“ МОН

- Член на регионален екип по Деинституционализация „Да не изоставим нито едно дете“, проект „Детство за всички“

Участва в пет национални и две международни конференции по въпроси свързани с физическото възпитание и спорт-автор на три доклада.

Владее руски и английски език.

Назначен за Областен управител на Област Кюстендил с Решение №266 на Министерски съвет от 10.05.2017г.

 

 

Областният управител

 •    Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика.
 •     Областната администрация се ръководи и представлява от областния управител.
 •     При осъществяване на своята дейност областният управител се подпомага от заместник областни управители и от областна администрация.
 •     Областният управител се назначава от Министерския съвет.
 •     Заместник областните управители се назначават от министър-председателя.
 •     Областният управител определя със заповед правомощията и ресора на заместник областните управители.
 •     В отсъствие на областния управител той се замества от определен от него с писмена заповед заместник областен управител.
 •    Областният управител взаимодейства с органите на местното самоуправление на територията на областта, с органите на изпълнителната власт и с други институции, невключени в системата на изпълнителната власт.
 •    Областният управител осъществява сътрудничество с ръководствата на териториалните структури на синдикатите, на организациите на работодателите, на организациите за социална защита и на неправителствените организации.
 •     Областният управител представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на областната администрация.

Правомощия на областния управител

Областният управител:

 •  провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт;
 •  осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация;
 •  отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на областта;
 •  упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация, като:
 •  упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго; той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд;
 •  може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини, освен ако в закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му;
 •  осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява административен контрол по изпълнението на административните актове;
 • осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 •  координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на територията на областта;
 • координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване на територията на областта, независимо от тяхната йерархическа подчиненост;
 •  провежда информационната стратегия и политика, които при спазване разпоредбите на Конституцията и законите гарантират откритост и достъпност на дейността на ръководената от него администрация;
 •  организира разработването на областната стратегия за развитие;
 •  внася проекта на областна стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие;
 •  ръководи планирането и подготовката на административно-териториалната единица за отбрана и организира отбранително-мобилизационната подготовка на населението;
 •  организира и ръководи управлението при кризи в областта и отговаря за опазването на обществения ред;
 •  организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и материалните ценности и околната среда при бедствия;
 •  изпълнява правомощията по чл. 7а от Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове (ДВ, бр. 54 от 2002 г.);
 •  утвърждава областните транспортни схеми;
 •  осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;
 •  прави предложения за включване на отделни въпроси в оперативната работна програма на Министерския съвет чрез заместник министър-председател или министър;
 •  утвърждава длъжностното разписание и длъжностната характеристика на главния секретар;
 •  отговаря за осъществяване на финансовото управление и контрол във всички ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;
 •  издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в предвидените от закон или друг нормативен акт случаи;
 •  осъществява правомощия на орган по назначаване на държавните служители по Закона за държавния служител и правомощия на работодател по трудовите правоотношения по Кодекса на труда;
 •  командирова със заповед служителите и работещите по трудово правоотношение в областната администрация в страната и в чужбина;
 •  утвърждава образец на печат на областния управител, който е с кръгла форма, както и щемпели за служебни цели;
 •  изпълнява и други правомощия, възложени със закон или с акт на Министерския съвет.

Областният управител издава заповеди в границите на своите правомощия.

За контакти :

 Тел.: (+359) 78 550 650
 Факс: (+359) 78 550 690
 e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Форма за контакти

 

 

Печат