Областен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия

ЗАПОВЕД № РД-27-384/18.12.2014 г.

Акт за създаване : На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 64, ал. 1, т. 10 от Закона за защита при бедствия.

Председател: Областен  управител на област Кюстендил

Печат