Open menu

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия в област Кюстендил

 

Протокол № РД-18-31/25.02.2020 г. от проведено заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на 25.02.2020 г.

Заповед № РД-35-37/12.02.2020 г. за определяне на състава на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия 

Протокол от проведено заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на 04.12.2019 г.

 


 

Във връзка със създаване на организация за създаването на Областен и Общински съвети за намаляване на риска от бедствия и в изпълнение на получени писма в Областна администрация с вх.№ 04-06-10/18.07.2016 г. от Министъра на вътрешните работи и писмо с вх.№24-00-130/20.07.2016 г. от Директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Кюстендил се организира и проведе работна среща на 28.07.2016 г. в Областна администрация гр. Кюстендил.

Дневният ред на срещата беше:

  • запознаване с измененията и допълненията на Закона за защита при бедствия, публикуван в ДВ. бр.51 от 5 юли 2016 г.
  • запознаване със задълженията на Областния съвет и на Общинските съвети за намаляване на риска от бедствия.

Методическа и експертна помощ оказаха представители от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр.Кюстендил.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и чл. 64, буква „а“,ал. 1, ал.2 и ал.7 от Закона за защита при бедствияе създаден Областен съвет за намаляване на риска от бедствия в област Кюстендил.

Съставът на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия в област Кюстендил e определен, съгласно изготвена заповед № РД-35-222 от 07.09.2016 г. на Областния управител.

Членове на съвета са: кметовете на общини или оправомощени техни представители, по един представител на общинския съвет от всяка община на територията на областта, директорът на регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", директорът на областната дирекция на МВР, началникът на Военното окръжие-Кюстендил, директорът на териториалната дирекция на Държавна агенция "Национална сигурност", директорът на центъра за спешна медицинска помощ, ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт, юридически лица и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.

 

Печат