Open menu
На горе

ОП-АОКН 2017 01 06.06.2017

Приложение №1 - Оферта
Приложение № 10 - Проект на договор
Приложение №2 - Съгласие подизпълнител
Приложение №3 - Ценова оферта
Приложение №4 - Гаранция
Приложение №5 - Декларация за запознаване с условията на процедурата
Приложение №6 - Декларация за участие на подизпълнител
Приложение №7 - Декларация от подизпълнител за запознаване с условията на процедура
Приложение № 8 - Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
Приложение №9 - Декларация по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП
Техническа спецификация
Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Протокол №РД-18-76 от 11.07.2017г.
ДОГОВОР №АС-14-18/10.08.2017г.
 
 
Powered by Phoca Download