Open menu

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок

Няма лица, подали декларации по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ извън законоустановения срок.

Печат