Open menu

Документи

Документи определящи дейността на В и К  асоциацията:

-          Регионален генерален план за Област Кюстендил и Приложенията към него;

-          Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на протребителие и Приложенията към него;

-          Бизнес план за регулаторен период 2017 г. – 2021 г;

-          Др.

 

Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил и приложенията към него, по чл. 10, ал. 6 отПравилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, свързани с дневния ред на насрочено за 05.04.2016 г. извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД, гр. Кюстендил.

Дата на публикуване: 14.03.2016г.

Договор между Асоциация по ВиК - Кюстендил и определения оператор Кюстендилска вода ЕООД Кюстендил

Допълнително споразумение № 2 към Договора между Асоциация по ВиК и оператора "Кюстендилска вода" ЕООД

Дата на публикуване: 20.09.2016г.

Проект на Бизнес план 2017 г. - 2020 г.

Приложение на Бизнес план

 

Печат