Държавна собственост

 

Код Описание и образци е-заявяване
1963  Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост  електронно заявяване
1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги електронно заявяване
1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост" електронно заявяване
1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността електронно заявяване
1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост електронно заявяване
2529 Позволително за ползване на лечебните растения  електронно заявяване

 

Печат