Open menu

Видове административни услуги

За да заявите електронна услуга, предоставяна от Областна администрация Кюстендил, ползвайте  ЕДИННИЯ МОДЕЛ  за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги - централизирана платформа за предоставяне на услуги от администрациите, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

Помощен контактен център на ДАЕУ, към който гражданите, бизнесът и администрациите могат да се обръщат по всички въпроси свързани с информационни системи, чрез които администрациите предоставят електронни услуги на гражданите и бизнеса и вътрешно административни услуги: единен телефонен номер за цялата страна 0700 20 341, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 ч.

Печат

 

Код Описание и образци е-заявяване
1963  Справки по регистри и книги за имоти - частна и публична държавна собственост  електронно заявяване
1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот или за отписване на имота от актовите книги електронно заявяване
1978 Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив "Държавна собственост" електронно заявяване
1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността електронно заявяване
1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост електронно заявяване
2529 Позволително за ползване на лечебните растения  електронно заявяване
 
ВЪТРЕШНОАДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Описание на вътрешноадминистративните услуги

Образци на заявления:

  1. Заявление за издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала (docx)
  2. Заявление за съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове (docx)
  3. Заявление за съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места (docx)
  4. Заявление за съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други (docx)
  5. Заявление за отписване на имот от актовите книги (docx)

Печат

 

Код Описание и образци е-заявяване
1961  Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение  електронно заявяване 
2389   Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива  електронно заявяване
 1962  Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж  електронно заявяване
1966   Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение електронно заявяване 
 1967  Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община  електронно заявяване
1968   Одобряване на инвестиционен проект- заснемане на извършен строеж  електронно заявяване
 1969  Регистриране на технически паспорт на строеж   електронно заявяване
1974   Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и/или за обекти с регионално значение  електронно заявяване
1975 Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект електронно заявяване
1976 Презаверяване на разрешение за строеж електронно заявяване
1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект електронно заявяване
1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община и/или обекти с регионално значение  електронно заявяване
1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж  електронно заявяване
2469 Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост. електронно заявяване

 

 
 

 

Печат

 

Код Описание и образци е-заявяване
Предоставяне на достъп до обществена информация   електронно заявяване
 2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)  електронно заявяване
 2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)  електронно заявяване

Печат