Open menu

Областният управител на Област с административен център гр. Кюстендил, с Публична покана № 9036976 от 03.12.2014г., е открил процедура за възлагане на обществена поръчка

ДОГОВОР № АС-12-51/30.12.2014г. за охрана на обект по позиция I.
ДОГОВОР № АС-12-50/30.12.2014г. за охрана на обект по позиция II.
 
17.12.2014г.
ПРОТОКОЛ № РД-18-183/17.12.2014г. относно проведена обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Охрана на обекти на недвижими имоти и движимо имущество в управление на Областния управител на Кюстендилска област, обособена в 2 позиции ”

Областният управител на Област с административен център гр. Кюстендил, с Публична покана № 9036976 от 03.12.2014г., е открил процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Охрана на обекти на недвижими имоти и движимо имущество в управление на Областния управител на Кюстендилска област, обособена в 2 позиции ”
 
 
І. Позиция:
А/.Обезпечаване на ежедневна и денонощна невъоръжена физическа охрана на 4бр./четири/ имоти заедно с находящите се в тях сгради, както следва:
- имот №41112.504.2060, площ 32130 кв.м. по кадастрална карта на гр.Кюстендил, одобрена със З-д №РД-18-96/28.10.2008г. на изпълнителния директор на АГКК и АДС №1275 на Областен управител на Област Кюстендил;
- имот №41112.504.2061, площ 39077 кв.м. по кадастрална карта на гр.Кюстендил, одобрена със З-д №РД-18-96/28.10.2008г.на изпълнителния директор на АГКК и АДС №1276 на Областен управител на Област Кюстендил;
- имот № 41112.504.2062, площ 34171 кв.м. по кадастрална карта на гр.Кюстендил, одобрена със З-д №РД18-96/28.10.2008г.на изпълнителния директор на АГКК и АДС №1277 на Областен управител на Област Кюстендил;
- имот №41112.504.1224, площ 4052 кв.м. по кадастрална карта на гр.Кюстендил, одобрена със З-д №РД-18-96/28.10.2008г.на изпълнителния директор на АГКК и АДС №1274 на Областен управител на Област Кюстендил;
Б/. Да инсталира и поддържа сигнално – охранителна техника (СОТ) за периода на поръчката на сградите находящи се в поземленимот № 68789.252.4, находящсе в гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил с площ 3 396 кв.м. по кадастрална карта, одобренасъс З-д № 300-5-56/30.07.2004 г. На директора на АК и АДС № 1287/14.12.2011 г. на Областен управител на Област Кюстендил.
В/.Охрана, чрез технически системи за сигурност на обект ”0366”, находящ се в гр. Кюстендил, местност Хисарлъка.
ІІ. Позиция:
А/.  “Охрана на недвижим имот - административна сграда, в гр. Кюстендил, ул. “Демокрация” № 44”,
Б/. Охрана, чрез технически системи за сигурност на обект “Регистратура за класифицирана информация”, находящ се в гр. Кюстендил, ул. “Демокрация” № 44, административна сграда, ІІІ етаж.
В/. Охрана, чрез технически системи за сигурност на обект „Помещение за изборни материали“, находящ се в гр. Кюстендил, ул. “Демокрация” № 44, административна сграда, ІІІ етаж.
 
Оферта за участие в публичната покана се подават в деловодството на Областна администрация, гр. Кюстендил, ул.”Демокрация” № 44, партер - Деловодство, всеки работен ден в срок до 15.12.2014 г., включително, до 11,00 ч. 
 
Огледът на обекта, предмет на настоящата публична покана, ще се извършва  от 04.12.2014 – 13.12.2014 г., всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,30 ч.
За повече информация – тел. 078/55-02-89 или тел. 078/55-06-80. 
 
 
 
Обществената поръчка има уникален номер ОП-АОКН-2014-01-03.12 в регистъра на Областна администрация гр. Кюстендил
 
 

Информация във връзка чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършените плащания по договор АС-12-50/30.12.2014.

on .

 

 

Информация във връзка  чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП  за извършените плащания  по договор АС-12-50/30.12.2014. с предмет:
А/.  “Охрана на недвижим имот - административна сграда, в гр. Кюстендил, ул. “Демокрация” № 44”,  
Б/. Охрана, чрез технически системи за сигурност на обект “Регистратура за класифицирана информация”, находящ се в гр. Кюстендил, ул. “Демокрация” № 44, административна сграда, ІІІ етаж.
В/. Охрана, чрез технически системи за сигурност на обект „Помещение за изборни материали“, находящ се в гр. Кюстендил, ул. “Демокрация” № 44, административна сграда, ІІІ етаж .
сключен между  Областния управител на Кюстендилска област и  „Саламандър  АСО“ ООД , седалище и адрес на управление  гр.Перник, ул.Кракра № 38, представляван от Лъчезар Димитров Пенев
 
 
На 14.12.2015г. по банковата сметка на  „Саламандър –АСО“ ООД е преведена сумата 2433.60лв.
На 14.12.2015г. по банковата сметка на  „Саламандър –АСО“ ООД е преведена сумата 2433.60лв.
На 14.12.2015г. по банковата сметка на  „Саламандър –АСО“ ООД е преведена сумата 2433.60лв.
На 14.12.2015г. по банковата сметка на  „Саламандър –АСО“ ООД е преведена сумата 2433.60лв.
На 14.12.2015г. по банковата сметка на  „Саламандър –АСО“ ООД е преведена сумата 2433.60лв.
На 14.12.2015г. по банковата сметка на  „Саламандър –АСО“ ООД е преведена сумата 2433.60лв.
На 29.09.2015г. по банковата сметка на  „Саламандър –АСО“ ООД е преведена сумата 2433.60лв.
На 03.09.2015г. по банковата сметка на  „Саламандър –АСО“ ООД е преведена сумата 2433.60лв.
На 03.09.2015г. по банковата сметка на  „Саламандър –АСО“ ООД е преведена сумата 2433.60лв.
На 07.05.2015г. по банковата сметка на  „Саламандър –АСО“ ООД е преведена сумата 2433.60лв.
На 08.04.2015г. по банковата сметка на  „Саламандър –АСО“ ООД е преведена сумата 2433,60лв.
На 13.03.2015г. по банковата сметка на  „Саламандър –АСО“ ООД е преведена сумата 2433,60лв.
 

Информация във връзка чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършените плащания по договор АС-12-51/30.12.2014 г.

on .

Информация във връзка  чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП  за извършените плащания  по договор АС-12-51/30.12.2014 г. с предмет:
А/.Обезпечаване на ежедневна и денонощна невъоръжена физическа охрана на 4бр./четири/ имоти заедно с находящите се в тях сгради, както следва:
- имот №41112.504.2060, площ 32130 кв.м. по кадастрална карта на гр.Кюстендил, одобрена със З-д №РД-18-96/28.10.2008г. на изпълнителния директор на АГКК и АДС №1275 на Областен управител на Област Кюстендил;
- имот №41112.504.2061, площ 39077 кв.м. по кадастрална карта на гр.Кюстендил, одобрена със З-д №РД-18-96/28.10.2008г.на изпълнителния директор на АГКК и АДС №1276 на Областен управител на Област Кюстендил;
- имот № 41112.504.2062, площ 34171 кв.м. по кадастрална карта на гр.Кюстендил, одобрена със З-д №РД18-96/28.10.2008г.на изпълнителния директор на АГКК и АДС №1277 на Областен управител на Област Кюстендил;
- имот №41112.504.1224, площ 4052 кв.м. по кадастрална карта на гр.Кюстендил, одобрена със З-д №РД-18-96/28.10.2008г.на изпълнителния директор на АГКК и АДС №1274 на Областен управител на Област Кюстендил;
Б/. Да инсталира и поддържа сигнално – охранителна техника (СОТ) за периода на поръчката на сградите находящи се в поземленимот № 68789.252.4, находящсе в гр.Дупница, община Дупница, област Кюстендил с площ 3 396 кв.м. 
В/.Охрана, чрез технически системи за сигурност на обект ”0366”, находящ се в гр. Кюстендил, местност Хисарлъка.
 
 
На  14.12.2015г. по банковата сметка на  "С.И.В.777" ООД  е преведена сумата 2000.00 лв.
 
На  14.12.2015г. по банковата сметка на  "С.И.В.777" ООД  е преведена сумата 2000.00 лв.
 
На  14.12.2015г. по банковата сметка на  "С.И.В.777" ООД  е преведена сумата 2000.00 лв.
 
На  14.12.2015г. по банковата сметка на  "С.И.В.777" ООД  е преведена сумата 2000.00 лв.
 
На  14.12.2015г. по банковата сметка на  "С.И.В.777" ООД  е преведена сумата 2000.00 лв.
 
На  30.10.2015г. по банковата сметка на  "С.И.В.777" ООД  е преведена сумата 2000.00 лв.
 
На  29.09.2015г. по банковата сметка на  "С.И.В.777" ООД  е преведена сумата 2000.00 лв.
 
На  30.07.2015г. по банковата сметка на  "С.И.В.777" ООД  е преведена сумата 2000.00 лв.
 
На  02.07.2015г. по банковата сметка на  "С.И.В.777" ООД  е преведена сумата 2000.00 лв.
 
На  28.05.2015г. по банковата сметка на  "С.И.В.777" ООД  е преведена сумата 2000.00 лв.

На  07.05.2015г. по банковата сметка на  "С.И.В.777" ООД  е преведена сумата 2000.00 лв.

На  17.04.2015г. по банковата сметка на  "С.И.В.777" ООД  е преведена сумата   2000.00 лв.
 

Печат