Open menu

Областният управител на Област с административен център гр. Кюстендил, с Публична покана № 9039475 от 06.03.2015г., е открил процедура за възлагане на обществена поръчка

Областният управител на Област с административен център гр. Кюстендил, с Публична покана № 9039475 от 06.03.2015г., е открил процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
 
„Дейности по почистване и поддържане на стопанисвани от Областния управител Кюстендил сгради и прилежащата им площи на територията на Кюстендилска област за 2015 година ”
Почистване на сгради и прилежащите им площи, стопанисвани от Областния управител на  Кюстендил:
►Почистване на работните и санитарни - битови помещения, както и прилежащите им коридори, фоайета, междуетажни площадки и стълбища (етажи I-VI включително)  в административна сграда на Областна администрация Кюстендил, ул. „Демокрация“ 44.
Почистване на обекти за обществено ползване санитарно - битови сгради, както и прилежащите им площи, находящи се в зоните на ГКПП Гюешево и ГКПП Олтоманци.
 
Обществената поръчка има уникален номер ОП-АОКН-2015-01-06.03 в регистъра на Областна администрация гр. Кюстендил
 
 
 
 
ДОГОВОР № АС-12-10/31.03.2015 Относно обществена поръчка с публична покана с предмет:
 „Дейности по почистване и поддържане на стопанисвани от Областния управител Кюстендил сгради и прилежащата им площи на територията на Кюстендилска област за 2015 година ”
Почистване на сгради и прилежащите им площи, стопанисвани от Областния управител на  Кюстендил:
>Почистване на работните и санитарни - битови помещения, както и прилежащите им коридори, фоайета, междуетажни площадки и стълбища (етажи I-VI включително)  в административна сграда на Областна администрация Кюстендил, ул. „Демокрация“ 44.
> Почистване на обекти за обществено ползване санитарно - битови сгради, както и прилежащите им площи, находящи се в зоните на ГКПП Гюешево и ГКПП Олтоманци.
 

Информация във връзка чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършените плащания по договор АС-12-10/31.03.2015 г.

on .

Информация във връзка  чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП  за извършените плащания  по договор АС-12-10/31.03.2015 г. с предмет:

1/. Почистване на работни и санитарни - битови помещения, както и прилежащите им коридори, фоайета, междуетажни площадки и стълбища /етажи 1-6 включително/ в административна сграда на Областна администрация  Кюстендил, ул."Демокрация" 44, съгласно пълно описание и техническите спецификации и офертата на Изпълнителя.

2/. Почистване на обекти за обществено ползване санитарно - битови сгради, както и прилежащите им площи, находящи се в зоните на ГКПП Гюешево и ГКПП Олтоманци, съгласно описание и техническите спецификации и офертата на Изпълнителя..

сключен между Областния управител на Кюстендилска област и "Василка София" ЕООД,със седалище и адрес на управление гр.София бул."Никола Петков" 17, ЕИК 831727646, представлявано от Костадин Костадинов - Управител, наричан по-долу за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ"

 

На 07.03.2016г. по банковата сметка на "Василка София" ЕООД е преведена сумата 1308.00лв.

На 14.12.2015г. по банковата сметка на "Василка София" ЕООД е преведена сумата 1308.00лв.

На 14.12.2015г. по банковата сметка на "Василка София" ЕООД е преведена сумата 1308.00лв.

На 14.12.2015г. по банковата сметка на "Василка София" ЕООД е преведена сумата 1308.00лв.

На 14.12.2015г. по банковата сметка на "Василка София" ЕООД е преведена сумата 2628.00лв.

На 14.12.2015г. по банковата сметка на "Василка София" ЕООД е преведена сумата 2628.00лв.

На 13.10.2015г. по банковата сметка на "Василка София" ЕООД е преведена сумата 1308.00лв.

На 13.10.2015г. по банковата сметка на "Василка София" ЕООД е преведена сумата 1308.00лв.

На 13.10.2015г. по банковата сметка на "Василка София" ЕООД е преведена сумата 1308.00лв.

На 08.10.2015г. по банковата сметка на "Василка София" ЕООД е преведена сумата 7884.00лв.

На 17.08.2015г. по банковата сметка на "Василка София" ЕООД е преведена сумата 2628.00лв.

На 17.08.2015г. по банковата сметка на "Василка София" ЕООД е преведена сумата 1308.00лв.

Информация във връзка чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършените плащания по договор АС-12-04/12.02.2015 г.

on .

Информация във връзка  чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП  за извършените плащания  по договор АС-12-04/12.02.2015 г. с предмет:
Извозване и депониране на натрупани снежни маси на граничен контролно пропусквателен пункт "Гюешево" и ГКПП "Олтоманци" на територията на Кюстендилска област
 
На 12.09.2015г. по банковата сметка на  ЕТ „Боко-Кънчо Стоичков“ е преведена сумата 1500.00лв.
На 11.05.2015г. по банковата сметка на  ЕТ „Боко-Кънчо Стоичков“ е преведена сумата 7920.00лв.
 
 
 

 

Печат