С положителна оценка е анализът на удовлетвореността на потребителите, ползвали административни услуги от Областна администрация Кюстендил

rsz 20181221 161521

        На база на извършено проучване и направен анализ за удовлетвореността на потребителите при предоставяне на административни услуги от Областна администрация Кюстендил, оценката, която получава институцията от гражданите, е с положителен характер. Попълнените анкети са от лица на възраст между 28 и 48 години, като  91,7% са частни лица, а 8,3% са бизнес потребители. 66,7% от тях са с висше образование, 16,7% – със средно-специално образование, а останалите участници в анкетата не са посочили степен на завършено образование.

        91,7% от анкетираните са посочили, че са ползвали административни услуги на Областна администрация Кюстендил. Най-често анкетираните, които са използвали административните услуги, посочват, че работят в сферата на администрацията, производството, информатиката, социологията и услугите.

        Във връзка с качеството на административното обслужване 75% от участващите в анкетата дават оценка „много добро“, а останалите 25% посочват, че „има известни проблеми“.

        Гражданите са запитани и как оценяват отношението на служителите в администрацията към тях. Тук 75% са дали най-високата стойност в скалата, а именно – „любезно“. 75% от анкетираните твърдят, че винаги им е оказано съдействие при попълването и подаването на документите, а останалите 25% разделят отговорите си между „в повечето случаи“ и че не им е оказвано съдействие.

        66,7% от участвалите в измерването са посочили в своите анкети, че административната услуга е изпълнена в рамките на законовия срок. Всички заявители са получили административна услуга на място в деловодството, като за около 17% от тях услугата е предоставена и по пощата.

        В анонимното изследване е включен и въпрос относно предпочитаните канали за информация, чрез които гражданите се информират за дейността на администрацията. Уеб сайтът на Областна администрация Кюстендил, медиите и социалните мрежи са най-предпочитаните източници за информация от анкетираните. Другият най-предпочитан начин е чрез информационни материали – брошури, листовки и т.н. Анкетираните са посочили по повече от един предпочитан канал за получаване на информация.

        В своите препоръки, анкетираните посочват необходимостта от цялостно въвеждане на електронното обслужване. Други желаят достъп до административните звена на администрацията. Част от анкетираните споделят, че администрацията работи добре и в полза на гражданите.

        Обратна връзка с потребителите на услуги се осъществява и чрез създадена възможност за подаване на сигнали, предложения и жалби. През 2018 г. няма постъпили жалби за некачествено административно обслужване.

        В резултат на извършения анализ на получената от всички канали за обратна връзка информация за удовлетвореността на потребителите от предоставяне на административни услуги, се установява висока степен на спазване на принципите за качествено административно обслужване. Продължава от предходни години необходимостта да се стимулира заявяването и получаването на административните услуги по електронен път.

10.01.2019г.

Печат