Областна администрация Кюстендил предоставя нова услуга на гражданите – заверяване на документи за чужбина

       Считано от 1 януари 2019 г. удостоверяването с „апостил” на документи, издавани от кметовете и общинските администрации, се извършва от областните администрации в Република България, вместо от Министерство на външните работи. Това са документи като: актове за раждане, удостоверения за семейно положение, удостоверения за наследници и др. С децентрализиране на услугата ще се спести най-вече време и средства на гражданите.

       С изменението на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове бяха създадени предпоставки за реформа при извършване на заверка с „апостил“ на документи, издавани от общинските администрации. Това е част от правителствения приоритет за намаляване на административната тежест и оптимизиране на административните услуги за гражданите.          

       Всички 28 областни администрации от тази година ще заверяват с „апостил“ документи, издавани от всяка общинска администрация в страната, като базата данни със спесимените на подписи на кметовете и на оправомощените общински служители ще бъде поддържана на централно ниво.

       Предстоят промени и във вътрешната нормативна уредба на подзаконово ниво – в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други важни книжа, както и в Тарифа №3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на МВнР.

07.01.2019 г.

Печат