Регионалният съвет за развитие заседава в Кюстендил

IMG 0539

         Редовно заседание на Регионалния съвет за развитие на Югозападния регион се проведе в Кюстендил в рамките на два дни. В него участваха областният управител на област Кюстендил Виктор Янев, главният секретар на администрацията Гергана Михайлова и директорът на дирекция АКРРДС Василка Манчева. Заседанието бе председателствано от областния управител на област София Николай Пехливанов.

         Срещата стартира с обсъждане на състоянието и приоритетите пред регионалната сигурност на Република България в контекста на международните предизвикателства и представяне на модела и механизмите за борба с организираната престъпност – корупция, киберпрестъпност, трафик на хора, наркотици. Темата бе представена от Георги Спасов – инспектор в ГД „Борба с организираната престъпност“.

         По време на заседанието бе представен Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – мерки, условия и ред за ефективно противодействие на корупционните дейности.

         В дневния ред присъстваше и представяне на актуализации на Областните стратегии за развитие на Област Перник,  Област Благоевград и Област София.

         Зам.-министърът на МРРБ Деница Николова обобщи вариантите за ново райониране и основните мотиви за промяна на районите от ниво NUTS 2 в страната в рамките на дискусията по темата, в която мнение също изразиха кметовете на общини, областните управители и други членове на Регионалния съвет.

         Деница Николова поясни, че при новото райониране на страната не става дума за промяна на областите и областните центрове или броя на общините, а за статическо райониране, предложено в три варианта. Първият вариант касае добавяне на областите Габрово и Велико Търново към Северозападния регион. Вторият вариант е функционално разпределяне на територията, спрямо природните и географските дадености – Дунавски, Черноморски, Тракийско – Родопски и Югозападен региони. Третият вариант е София да бъде отделена като отделен регион, за да не бъдат изкривявани икономическите и демографски показатели за Югозападния регион. Всички варианти подлежат на обществено обсъждане.  

566237820597896072e76e0f0358ddfbdcf3e2ab

        

Печат

is it good idea to buy bitcoin now good idea to buy now pool best payout claim free btc review free btc review additional reading our website original site miglior wallet bitcoin 2017 find out more
cinemantrix.com buy bitcoins with credit card instantly uk