Областен съвет за намаляване на риска от бедствия в област Кюстендил

Проект на Областен план за защита при бедствия на област Кюстендил:

 

Във връзка със създаване на организация за създаването на Областен и Общински съвети за намаляване на риска от бедствия и в изпълнение на получени писма в Областна администрация с вх.№ 04-06-10/18.07.2016 г. от Министъра на вътрешните работи и писмо с вх.№24-00-130/20.07.2016 г. от Директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Кюстендил се организира и проведе работна среща на 28.07.2016 г. в Областна администрация гр. Кюстендил.

Дневният ред на срещата беше:

  • запознаване с измененията и допълненията на Закона за защита при бедствия, публикуван в ДВ. бр.51 от 5 юли 2016 г.
  • запознаване със задълженията на Областния съвет и на Общинските съвети за намаляване на риска от бедствия.

Методическа и експертна помощ оказаха представители от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр.Кюстендил.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията и чл. 64, буква „а“,ал. 1, ал.2 и ал.7 от Закона за защита при бедствияе създаден Областен съвет за намаляване на риска от бедствия в област Кюстендил.

Съставът на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия в област Кюстендил e определен, съгласно изготвена заповед № РД-35-222 от 07.09.2016 г. на Областния управител.

Членове на съвета са: кметовете на общини или оправомощени техни представители, по един представител на общинския съвет от всяка община на територията на областта, директорът на регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", директорът на областната дирекция на МВР, началникът на Военното окръжие-Кюстендил, директорът на териториалната дирекция на Държавна агенция "Национална сигурност", директорът на центъра за спешна медицинска помощ, ръководителите на териториалните звена на централната администрация на изпълнителната власт, юридически лица и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.

 

Печат