Open menu

Паметници на културата

На територията на Кюстендилска област са напластени културно-исторически пластове от античността, Средновековието и Възраждането, с множество разкрити и съхранени уникални архитектурно–исторически паметници: тук се намират 1052 паметника на културата, като повечето от половината са съсредоточени в община Кюстендил.

Като цяло културно-историческите материални следи са разположени неравномерно в територията на областта. Тяхното ситуиране очертава картината на традиционно-устойчивото историческо развитие в няколко културни зони и средища.
Това са:
- зоната Кюстендил, в която се преплитат и напластяват всички културно-исторически периоди на развитие, представени от материални образци с много висока стойност;
- зоната Бобошево - Рилски манастир, която съдържа най-значимите образци на средновековната и възрожденска християнска култова традиция;
-зоната Дупница - Сапарева баня, събрала богато многообразие от исторически материални следи от праисторията до днес на ограничена по площ територия.
-Тук се намира Рилският манастир – архитектурно-исторически паметник от световно значение, ситуиран в уникалната природна среда на Рила планина.
Културно-историческите материални и духовни следи в Кюстендилския край са били обект на проучване още от края на миналия и началото на нашия век. В резултат, към настоящия момент със статут на “паметници на културата” са защитени 1052 единични и групови обекта. От тях 194 са археологически, 711 - архитектурни, 54 - исторически и 94 са художествени.
Съгласно утвърдения и обнародван регистър на паметниците на културата за областта те са категоризирани по стойността си както следва:
-Паметници на културата от световно значение - 1;
-Паметници на културата от национално значение - 35;
-Паметници на културата от местно значение - 218;
-Паметници на културата в ансамбъл - 776;
-Паметници на културата за сведение – 22;

  Недвижими културни ценности на територията на област Кюстенил

jpg

Печат