Open menu

Енергетика

На територията на област Кюстендил функционира топлоелектрическата централа – ТЕЦ “Бобов дол”, с мощност 3х210 мвт, отдаваща произведената електроенергия в преносната електроенергийна система на страната. През 2009 г. централата затваря единия от блоковете си, а в края на 2011 г. от експлоатация се изважда още един блок поради липса на сероочистващи инсталации. След изграждане на сероочистката, като задължително условие за съществуване на централата, от декември 2012 г. двата блока работят отново. Така се спасяват 3 600 работни места и ликвидирането на мините.
В област Кюстендил са изградени и много водноелектрически централи (ВЕЦ), като тези от каскада “Рила” (с обща мощност 24 мвт) отдават произведената електроенергия в електроенергийната система на страната. Изградени са нови соларни паркове и водно-електрически централи, съгласно приложената таблица.
Областта се захранва от системата 110 кв посредством 5 районни подстанции 110/20 кв, разположени в местата на съсредоточените товари. Общините Дупница и Бобов дол се захранват от едноименни подстанции, разположени в градовете-центрове. В град Кюстендил функционират подстанциите “Кюстендил” и “Пауталия”, а подстанция “Скакавица” осъществява трансгранична връзка със системата 110 кв на Р. Македония.
Всички подстанции са свързани двустранно в системата 110 кв, което осигурява по-високо качество и сигурност на захранването при аварийни ситуации. Останалите общини се захранват на 20 кв от най-близко разположените подстанции. Мрежата СН е добре развита, всички населени места са електроснабдени.
Съпътстващо производство
След спечелен проект по европейска програма, край ТЕЦ "Бобов дол" ще бъде изграден Завод за газобетонови блокчета за строителството. За производството ще се използва изцяло отпадъчната пепел след изгарянето на въглищата в ТЕЦ-а и гипсът, който се получава от сероочистващата инсталация. Досега отпадъците от твърдото гориво в централата не са използвани, а само складирани. Капацитетът на производството ще бъде 150 хил. м3 газобетонови блокчета годишно, като за продукцията ще бъдат търсени пазари и извън страната. Стойността на проекта е около 8 млн. лв., като топлоцентралата има подписан договор с Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за 50% безвъзмездно осигуряване на средства по технологичното оборудване. Срокът за изграждането на завода е 24 месеца. Изпълнението започва в началото на 2013 година.
Енергийна ефективност
Разработена е програма за Енергийна ефективност (ЕЕ) на област Кюстендил, в която се набелязват мерки за ЕЕ в областта и използване на ВЕИ. Много от общините са разработили планове и програми за енергийна ефективност, в които са заложили проекти за изграждане на енергоефективно улично осветление, обследвания за енергийна ефективност на обществени сгради, изпълнение на дейности по саниране, отопление, климатизация, вентилация и доставка на ЕЕ оборудване.

Енергетиката в областта се представлява от Енергоснабдяване, газоснабдяване - (ТЕЦ Бобов дол, ЧЕЗ България ЕАД, „Овергаз Запад“ АД, ВЕЦ група Рила на Българско акционерно дружество „Гранитоид” АД и други );

Печат