Обща характеристика

Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в Област Кюстендил -

данни за 2010 г., данни за 2011 г., данни за 2012 г. , данни за 2013 г., данни за 2014 г., данни за 2015 г., данни за 2016 г., данни за 2017 г., данни за 2018 г.

Здравна мрежа - данни за 2011г., данни за 2012г., данни за 2013г.

Медицински кадри - данни за 2011г., данни за 2012г., данни за 2013г.

РЕГИСТРИ

1.Регистър на обектите с обществено предназначение

2.Регистър на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води 

3.Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите

4.Регистър на дрогериите в област Кюстендил

5.Списък на лечебните заведения на територията на област Кюстендил, които извършват дейност по ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА, в съответствие с изискванията на Наредба № 30 от 19.07.2004 г.изм.ДВ бр.92 от 23.10.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина

6.Регистър по Наредба №5 на издадените разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицинска помощ и снабдяването им с лекарствени продукти на територията на област Кюстендил

7.Лечебни заведения за болнична помощ на териториата на област Кюстендил

8.Списък на аптеките на територията на област Кюстендил, с издадени разрешения по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

9.Списък на аптеки на територията на област Кюстендил, с издадени лицензи за работа с наркотични вещества

10. Регистър на лицата практикуващи неконвенционални методи

11. Списък на ЛКК за 2016 г. на лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ в област Кюстендил

12. Информация за регистрираните лечебни заведения за първична извънболнична помощ на територията на съответната област и за местонахождението им.

ИППМП - изтеглете оттук

ИППДМП - изтеглете оттук

МЗ - Регионална здравна инспекция (РЗИ) Кюстендил осъществява  държавната здравна политика на територията на област Кюстендил.

Тя е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на Здравеопазването, със седалище град Кюстендил.

Ръководство: Директор: Д-р Христо Кознички

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ НА РЗИ-КЮСТЕНДИЛ
Адрес: 2500, гр. Кюстендил, кв. "Румена Войвода", ул. „Тинтява”
ЕИК: 176031298

Устройствен правилник на Регионалните здравни инспекции

предоставяни административни услги;

Достъп до обществена информация

 

Печат