Open menu
На горе

Профил на купувача

Запитване за оферта за доставка на услуга за поддържане на приложното програмно осигуряване на АИС за заплати на служителите в ОА Кюстендил.
Запитване за оферта за доставка на услуга за контрол и техническо обслужване на пожарогасителни съоръжения находящи се в обект - административна сграда на ОА Кюстендил.
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦИКЪЛА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. КЮСТЕНДИЛ - Заповед №РД-06-19/06.02.2017г.
Заповед № ДС-12-85/24.04.2019г. на Областния управител на област Кюстендил за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост.
 
 
Powered by Phoca Download