Редовно заседание на Общото събрание на АВиК- Кюстендил, насрочено за 05.03.2020 г.

I.
Покана за редовно заседание на Общото събрание на АВиК- Кюстендил, насрочено за 05.03.2020 г.

II.
Писмени материали по точките от дневния ред за редовно заседание на Общото събрание на АВиК- Кюстендил, насрочено за 05.03.2020 г. :
1. Отчет за дейността на АВиК - Кюстендил за 2019 г.
2. Отчет за изпълнение на бюджета на АВиК- Кюстендил за 2019 г.
3. Годишен финансов отчет (ГФО) на АВиК- Кюстендил за 2019 г.
4. Проект на бюджет на АВиК- Кюстендил за 2020 г.
5. Други
6. Списък на присъстващите с право на глас на редовно заседание на ОС на АВиК-Кюстендил, проведено на 05.03.2020 г.
7. Протокол от заседание на АВиК-Кюстендил, проведено на 05.03.2020 г.

Печат