В Областна администрация се проведе работна среща, относно актуалните проблеми на населението в Кюстендилска област

on .

 

   Във връзка с решаването на важни проблеми на населението от общините в Кюстендилска област, днес (27.07.2015 г.) в сградата на Областна администрация – Кюстендил се проведе регулярна тематична, работна среща, между Областния управител Виктор Янев и неговия екип и кметовете от Кюстендилска област или техни представители.

   На дневен ред бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с:

- изпълнението на действащите общински и областна транспортни  схеми;

- обсъждане на организационно-техническата подготовка за предстоящите общи местни избори за кметове и общински съветници 2015 г.;

- запознаване с констатации от извършени проверки по административен ред от Областна администрация - Кюстендил на общинските администрации;

- осигуряване на пожарна безопасност при прибиране на селскостопанската продукция.

   В допълнение бе уточнена от Областна администрация процедурата по изготвяне на проект на бюджет на „В и К Асоциация“ на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД.

Международният фолклорен фестивал "Сребърна пафта 2015" бе открит за единадесети път в Кюстендил

on .

   И тази година жителите на град Кюстендил имат възможността да посетят международния фолклорен фестивал „Сребърна пафта 2015“.  Той се провежда в три последователни дни – 23, 24 и 25 юли с концертна програма на „Арката“ на пл. Велбъжд. Събитието е организирано от Община Кюстендил и читалище „Пауталия – 2008“ и няма конкурсен характер. Целта е да се демонстрират различни култури и народни обичаи.

   Чуждестранните участници в тазгодишният фестивал са танцови ансамбли и фолклорни формации от Мексико, Турция и Македония. Песни и танци на родна музика са подготвили участници от Дупница, Симитли, Хасково и с. Първомай.

   На официалното откриване присъстваха зам.- областният управител Радослава Чеканска и главният секретар Гергана Михайлова. Те имаха възможността да видят дефилето на участниците, което започна от хотел „Велбъжд“ до „Арката“ на пл. Велбъжд.

 

„Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, търси да назначи "Главен секретар", "Финансов експерт", "В и К експерт"

on .

       О Б Я В Л Е Н И Е

Областен управител на област Кюстендил и Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, на основание чл. 49, ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с чл. 91 от Кодекса на труда /КТ/ обявява конкурси за следните длъжности:

1. Конкурс за длъжността „Главен секретар" в „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил.

-      Място на работа: гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 44, ет. 2.

1.1. Кандидатите за заемане на длъжността:

а) да имат висше образование;

б) професионално направление: право;

в) добро познаване на нормативната уредба в областта на финансовата дейност, данъчното, трудовото и осигурително законодателство, гражданското и административното право, гражданския процес, обществените поръчки, концесиите, законодателството в областта на ВиК сектора;

г) да притежават допълнителна квалификация/обучение: юридическа правоспособност, компютърни умения.

 1.2. Конкурсът да се проведе чрез тест и интервю.

1.3. Кандидатите да представят следните документи:

а) заявление за участие в конкурса;

б) декларация от кандидата по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда;

в) заверени копия от документи за придобита образователно - квалификационна

степен, допълнителна квалификация и юридическа правоспособност;

г) заверени копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, ако притежава такива;

д) автобиография европейски формат;

е) декларация, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода.

1.4. Характер на работата: отговаря за текущата дейност на Асоциацията по В и К, както и за подготовка на заседанията на общите събрания на Асоциацията по

В и К. Ръководи, координира и контролира дейността на администрацията на Асоциацията и отговаря за всички правни въпроси.

2. Конкурс за длъжността „Финансов експерт" в „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил.

-      Място на работа: гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 44, ет. 2.

2.1. Кандидатите за заемане на длъжността:

а) да имат висше образование;

б) професионално направление: икономика;

в) да отговарят на изискванията за съставител на финансови отчети, съгласно чл. 35 от Закона за счетоводството;

г) добро познаване на нормативната уредба в областта на финансовата дейност, счетоводната отчетност, данъчното, трудовото и осигурително законодателство;

д) да притежават допълнителна квалификация/обучение: компютърни умения.

2.2. Конкурсът да се проведе чрез: тест и интервю.

2.3. Кандидатите да представят следните документи:

а) заявление за участие в конкурса;

б) декларация от кандидата по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда;

в) заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна

степен и допълнителна квалификация;

г) заверени копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

д) автобиография европейски формат;

е) декларация, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода.

2.4. Характер на работата: да обслужва финансово-счетоводно Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил, като изготвя финансовите отчети и отговаря за счетоводно-финансовата част на всички вътрешни документи и документи по повод отношенията на АВиК с трети лица и извършва дейности,

свързани с трудовото и осигурително законодателство.

3. Конкурс за длъжността „В и К експерт" в „Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил.

-      Място на работа: гр. Кюстендил, ул. „Демокрация“ № 44, ет. 2.

3.1. Кандидатите за заемане на длъжността:

а) да имат висше инженерно образование в областта на В и К;

б) добро познаване нормативната уредба в областта на В и К сектора и неговото регулиране;

в) да притежават допълнителна квалификация/обучение: компютърни умения.

3.2. Конкурсът да се проведе чрез тест и интервю.

3.3. Кандидатите да представят следните документи:

а) заявление за участие в конкурса;

б) декларация от кандидата по чл. 107а, ал. 1 от Кодекса на труда;

в) заверени копия от документи за придобита образователно-квалификационна

степен и допълнителна квалификация;

г) заверени копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит,ако притежава такива;

д) автобиография европейски формат

е) декларация, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода.

3.4. Характер на работата:следи за точното изпълнение на договора с В и К оператора; следи за правилното стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията в обособената територия; изгражда и поддържа регистър на всички В и К проекти на обособената територия, финансирани от фондове на Европейския съюз; участва или контролира изработването на регионалния генерален план на В и К системите и съоръженията и генералния план на агломерации над 10 000 е. ж. на В и К системите на обособена територия и на инвестиционните програми към тях.

ІІ. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите по точки 1.3, 2.3 и 3.3 се представят в срок - 1 (един) месец от публикуване на обявлението за конкурса в Областна администрация Кюстендил, на адрес: град Кюстендил 2500, ул. "Демокрация" № 44, на гишето за „Административно обслужване”, тел. 078 55 06 50, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

ІІІ. Допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат информирани писмено от страна на работодателя.

ВИКТОР ЯНЕВ

 

Областен управител на област Кюстендил и

Председател на Асоциация по водоснабдяване и канализация

на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода“ ЕООД, гр. Кюстендил

 

 

Съгласували:       

Силвия Велкова – ЗОУ

Гергана Михайлова – Директор на д-я „АПОФУС, Гл.секретар

Катя Анастасова – Ст.юрисконсулт „АПОФУС                                                                                                 

Изготвил:                                                             

Г. Аначкова – Главен експерт „ЧР“ 

Зам.- министър Ваньо Шарков обсъди на работна среща в Кюстендил възможностите за подобряване на спешната медицинска помощ в региона

on .

   Днес \ 21.07.2015 г.\ в сградата на Областна администрация – Кюстендил се проведе работна среща във връзка с предстоящите реформи на спешната помощ в региона. На срещата присъстваха зам.- министърът на здравеопазването д-р Ваньо Шарков, областният управител Виктор Янев, зам.- областният управител Радослава Чеканска, кметът на Бобов дол инж. Кирил Станчев, както и зам.-кметовете на Кюстендил, Невестино, Сапарева баня и Рила.

   Бяха обсъдени възможностите за изграждане и модернизиране на филиалите на спешна медицинска помощ в област Кюстендил. Д-р Ваньо Шарков обясни, че Европейската комисия отпуска средства в размер на 85 млн. евро, финансирани по оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. С тях ще бъдат закупени нови линейки, специализирана техника и оборудване. Ще се модернизират сега действащите и ще бъдат изградени нови спешни центрове и филиали към тях, съгласно изискванията на медицинския стандарт за спешна медицина и на действащата нормативна уредба.

   Стана ясно още, че трябва да бъде изяснен статута на терена и сградата на съществуващите филиали за спешна медицинска помощ, като необходимо условие за реализиране на програмата. Ако теренът и сградата са общинска собственост е необходимо да се премине към процедура по промяна на собствеността в държавна. Теренът трябва да отговаря и на изискуемият минимум на обща площ за изграждане на звената – административно стопански сектор, районна координационна централа, филиал за спешна медицинска помощ и паркинг. 

 

 

Областният управител поднесе цветя на паметника на Васил Левски по случай 178 години от рождението му

on .

   В Кюстендил отбелязаха 178 години от рождението на Васил Левски. Венци и цветя на паметника му поднесоха областният управител Виктор Янев, заместник-кметовете Надя Каратова и Светослав Василев, представители на политически партии и организации, граждани и сдружения.

   С едноминутно мълчание, присъстващите сведоха глави пред паметта на Апостола. В програмата бяха включени общинският духов оркестър и актьорът Стоян Алексиев, който припомни на присъстващите едни от най-ембламатичните литературни произведения, посветени на Васил Иванов Кунчев.

Фирмите от Югозападния регион ще получат бонус точки по ОП „Иновации и конкурентоспособност"

on .

   Повод за гостуването в гр. Кюстендил на вицепремиера Томислав Дончев бе дискутирането на проблемите на бизнеса в региона по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 год.“.  Той се срещна с Областният управител Виктор Янев, кметът на Кюстендил Петър Паунов, както и с представители на общините и бизнеса.

   На срещата вицепремиерът наблегна върху неблагоприятното състояние на бизнеса в Югозападния регион, който отчита по-ниска интензивност от програмата – 25% по-малко, за разлика от всички останали райони в България. Той каза още, че това се дължи на присъствието на София като част от Югозападния регион, който на практика изкривява данните. „България е представила карта за регионалните помощи в средата на 2014 година в Европейската комисия, подготвена от Министерство на регионалното развитие и от Министерство на финансите. Тази карта е одобрена от Европейската комисия. След това държавата е питала, дали не могат да се направят изключения на ниво област, някои от областите от Югозападния район да бъдат извадени, да бъдат третирани по един по-благоприятен начин, но е получила категоричен отказ от Европейската комисия”, поясни вицепремиерът. 

   „Ние третираме еднакво областите, общините в един район, в който има значими различия. Обикновено фокусираме вниманието си върху Северозапада. Ако погледнете данните за брутния вътрешен продукт на глава от населението в София - те са 24 000 лева годишно на човек, а за голяма част от областите в България, включително и конкретно за Кюстендил, те са около и под 5 000 лева. Тоест имаме пет пъти разлика в брутния вътрешен продукт при едно и също третиране”, каза още Томислав Дончев.

   На срещата стана ясно, че в момента активно се дискутират всички възможности, по които държава може да съдейства. В това число е предвиждането на бонус точки по програмата, което няма да промени интензитета на помощта, но ще осигури по-добър достъп.

   Томислав Дончев допълни, че, с оглед удовлетворяването на нуждите на бизнеса, се приемат всякакви предложения за реформи. Допълнително може да бъдат коригирани минималният и максималният праг на финансиране, съобразявайки се със специфичните нужди на предприемачите от района. Също така се търсят възможности за осигуряване на облекчен кредит.

   „В момента усилено проверяваме с екипа на МС, Министерството на икономиката, Министерството на финансите, дали ние може да ползваме съфинансиране - т. нар. инструменти за финансов инженеринг. Това са инструменти, които също са с европейски пари, но те нямат безвъзмезден характер. Това са кредитни инструменти, при облекчени условия, въпреки изначално неблагоприятните данни, че това е трудно”, каза още вицепремиерът. По думите на Дончев анализите на Екипа показват, че европейското законодателство не го забранява и защо европейската комисия не е съгласна за комбиниране на видовете финансиране.

   В заключение вицепремиерът заяви, че предстои наново да се коментира въпросът за мобилизирането на националния бюджетен ресурс.

 

Във връзка с предстоящите местни избори ЦИК проведе разяснителната кампания в Областна администрация - Кюстендил

on .

  Областна администрация – Кюстендил бе домакин на провелата се разяснителна кампания на Централната избирателна комисия, която бе във връзка с предстоящите местни избори за кметове и общински съветници. Срещата премина под надслов „По-близко до избирателите“.

  Разяснителната кампания бе отворена за медии и граждани, които имаха възможност да зададат своите въпроси относно регламентите на протичане на изборния ден. На нея присъстваха и представители на деветте общини от областта. От страна на Областна администрация - Кюстендил срещата уважиха областният управител г-н Виктор Янев, зам. - областният управител Радослава Чеканска, главният секретар Гергана Михайлова и младши експерт „Човешки ресурси“ Славея Манова.

  Представителите от ЦИК разясниха на участниците организационни и технически въпроси във връзка с подготовката за провеждане на изборите. Важен акцент бе даден върху правата на гражданите и условията за гласуване.

  По време на презентацията бе дискутиран и въпросът за това кой има право да гласува – пълнолетни лица, които не са поставени под запрещение; не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели последните, най-малко 6 месеца, в съответното населено място, преди датата на провеждане на изборите. 

 

 

  Акцент бе поставен и върху постоянния и настоящия адрес по местоживеене, които задължително трябва да бъдат на територията на Република България. „Поради съседството на Кюстендилска област с Република Македония, много от българските гражданите, чиито настоящ адрес се води там, губят правото си да гласуват тук“ – подчерта г-жа Сидерова - представител на ЦИК.

  Избиратели, с увредено зрение или затруднено придвижване, ще могат да гласуват в специализирана секция, обозначена с табела, както и с придружител или избрана от тях подходяща секция. И тази година ученици и студенти ще могат да гласуват по Общия ред - с документ за самоличност (лична карта).

   Представителите на ЦИК показаха и как ще изглеждат бюлетините за избор на кмет и тези за общински съветници. Всяка бюлетина, която не е отбелязана със син химикал, коректно попълнена в квадратчето със знаци X или V, ще се обявява за невалидна.